ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ • Ik Onkaar Satgur Prasaad
One Universal Creator, realized by the grace of the True Guru

Nanakshahi CalendarSelect year and month

Year:

Month:

Previous Month | Next Month

DECEMBER 2016
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
18 Maghar
2
19 Maghar
3
20 Maghar
4
21 Maghar
5
22 Maghar
6
23 Maghar
7
24 Maghar
8
25 Maghar
9
26 Maghar
10
27 Maghar
11
28 Maghar
12
29 Maghar
13
30 Maghar
14
1 Poh
15
2 Poh
16
3 Poh
17
4 Poh
18
5 Poh
19
6 Poh
20
7 Poh
21
8 Poh
22
9 Poh
23
10 Poh
24
11 Poh
25
12 Poh
26
13 Poh
27
14 Poh
28
15 Poh
29
16 Poh
30
17 Poh
31
18 Poh
Nanakshahi Year
548

Days Of Importance
December 14 Sangrand
December 21 Shaheedi Ajit Singh and Jujhar Singh
December 26 Shaheedi Zorawar Singh and Fateh Singh
  SatKartaar.org